Projekt Prebujanje zavesti

Prebujanje zavesti je projekt Zavoda Prebujanje zavesti. Namen projekta je ozavestiti, prebudi, izobraziti in podati predloge, rešitve in ideje za ustvarjanje življenja, takega da bo v dobrobit vsem državljanom Slovenije, tako da bosta zagotovljeni blaginja in duševno zadovoljstvo slehernega državljana Republike Slovenije. Naša organizacija s projektom Prebujanja zavesti javno nastopa na izobraževalnih dogodkih, pripreditvah, sejmih, shodih in drugih dogodkih, ki lahko kakorkoli pozitivno prispevajo k razvoju družbe.

Namen zavoda

Zavod Prebujanje zavesti se ustanavlja za opravljanje neodvisne, nepridobitne, neprofitne in strokovne dejavnosti ozaveščanja, izobraževanja, raziskovanja, razvoja različnih metod, strategij, programov in svetovanja na vseh področjih razvoja družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih, ozemeljsko celovitost in samooskrbo na področju Republike Slovenije, in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja in zdravja ljudi, kjer se kot merilo upoštevajo človekovo duševno, telesno, čustveno in socialno ugodje, blagostanje, zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja, njegovo zasebnost in dostojanstvo, ter preživetje, varstvo okolja in preprečevanje škodljivih učinkov na okolje, zdravje ljudi ali počutje drugih živih bitij v Republiki Sloveniji. Vse z namenom pravočasnih odkrivanj škodljivih učinkov, preprečevanj motenj ali čezmernih obremenitev na okolje, zdravje ljudi ali počutje drugih živih bitij, iskanja rešitev, zaščitnih in preventivnih ukrepov, z načrtnim ugotavljanjem dejavnikov tveganj pri posamezniku in širši populaciji, zdravju ali okolju, da bi se tako prispevalo k implementaciji, predstavitvi in promociji rešitev, s katerimi se lahko prispeva k temeljnim načelom družbeno odgovornega in zdravega načina življenja, razvoja in delovanja, skladnega s priznanimi smernicami okoljevarstvenega, trajnostnega, zdravstvenega, ekonomskega in tehničnega razvoja z minimalnimi okoljevarstvenimi, zdravstvenimi in varnostnimi tveganji.

Za dosego namena bo zavod v okviru svojih dejavnosti in na podlagi temeljnih načel iz prvega odstavka tega člena, opravljal različne promocije, raziskave, meritve, certifikacije, izobraževanja, svetovanja in druge dejavnosti standardizacije, kakovosti, ozaveščanja, izobraževanja, raziskovanja in iskanja rešitev za varovanje okolja, zdravja ljudi ali počutja drugih živih bitij. Posameznikom in organizacijam (v nadaljevanju zainteresirana javnost), ki delujejo na tem področju, pa bo nudil tudi ustrezno podporo pri njihovem delu, tako da jim bo dajal na voljo znanje, storitve ali blago za njihovo delo.

Zavod bo lahko skladno z namenom opravljanja svoje dejavnosti nastopal tudi kot povezovalni člen med različnimi državami, v katerih zainteresirana javnost deluje. Predvsem tako da bo spodbujal temeljna načela in zasledoval namen dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena preko mednarodnega sodelovanja